Ποιότητα εγκατάστασης

Fotovoltaika

Ποιότητα εγκατάστασης

Καταλύτης απόδοσης η ποιότητα της εγκατάστασης

 

Τα φωτοβολταϊκά είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται από όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτά. Για τέτοιες μακροπρόθεσμες επενδύσεις εκτός από την ποιοτική επιλογή υλικού δηλαδή, Φ/Β γεννητριών, βάσεων στήριξης και μετατροπέων, σημαντικό ρόλο παίζει η μελέτη της Φ/Β εγκατάστασης. Η ορθή μελέτη είναι αυτή που διασφαλίζει τη διάρκεια και τα οφέλη της επένδυσης.
Μια εμπεριστατωμένη μελέτη ενός Φ/Β συστήματος αποτελείται από τρία στάδια, την αυτοψία του χώρου εγκατάστασης, την ενεργειακή μελέτη και την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

 

  • Με την αυτοψία του χώρου συλλέγονται πληροφορίες για τη θέση του χώρου εγκατάστασης ως προς το Νότο, το έδαφος, τις σκιάσεις από φυσικά εμπόδια ή κατασκευές και τη σωστή επιλογή του σημείου σύνδεσης με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Με την αυτοψία του χώρου μπορούμε να καταλήξουμε στο πώς θα τοποθετηθούν τα υλικά της εγκατάστασης δηλαδή, πως η χωροθέτηση, θα πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε τις λιγότερες απώλειες από τη θέση της εγκατάστασης και τη μορφολογία του εδάφους.
  • Με βάση τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί από την αυτοψία, γίνεται η ενεργειακή μελέτη του Φ/Β πάρκου. Η ενεργειακή μελέτη γίνεται με κατάλληλα προγράμματα προσομοίωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά δεδομένα και τις πληροφορίες των υλικών που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση. Έτσι εξάγεται με ακρίβεια η ετήσια ενεργειακή απολαβή της εγκατάστασης.
  • Αφού ολοκληρωθούν όλα τα προαναφερθέντα, ακολουθεί η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης. Σε αυτό το στάδιο λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές του έργου και η τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων, όσον αφορά στην επιλογή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, του συστήματος γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας και ασφάλειας της εγκατάστασης. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη στιβαρότητα της όλης εγκατάστασης σε μηχανικές καταπονήσεις και επιδράσεις από το περιβάλλον.

 

Η ποιότητα μιας Φ/Β εγκατάστασης που θα έχει υψηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ασφάλεια και αξιοπιστία για μεγάλο χρονικό διάστημα προϋποθέτει, εκτός από την ορθή μελέτη, την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση του προσωπικού που αναλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης.

Back to Previous