Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)

esco-banner

Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)

Tι είναι η ESCO

Οι Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή ESCOs (Energy Service Companies) είναι Εξειδικευμένες εταιρίες σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Ο ρόλος τους βασίζεται στη διασφάλιση συγκεκριμένου ποσού εξοικονόμησης ενέργειας και η αμοιβή τους συνδέεται με το ποσοστό επιτυχίας της εγγυώμενης εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι πρώτες ESCOs δημιουργήθηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης του 1970 στις Η.Π.Α και στον Καναδά.

 

Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο

Ο νόμος 3855/2010 «Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική κρίση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» όρισε τις βασικές πολιτικές, τους κανονισμούς και τα μέτρα για την ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, και έθεσε τις βάσεις για μια σημαντική ανάπτυξη των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών.

 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2006/32/EC προάγει τη δημιουργία ESCOs στις χώρες μέλη. Κάποιες από τις παραγράφους της εν λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας αναφέρονται αποκλειστικά στο θέμα αυτό και μάλιστα διευκρινίζουν όρους που χρησιμοποιούνται συχνά στην παρούσα εργασία:

Η χρηματοδότηση τρίτου μέρους είναι μία καινοτόμος πρακτική και θα πρέπει να παρακινηθεί. Σε αυτού του είδους τους διακανονισμούς ο δικαιούχος αποφεύγει το επενδυτικό κόστος χρησιμοποιώντας την οικονομική αξία των ενεργειακών εξοικονομήσεων, οι οποίες απορρέουν από την επένδυση του τρίτου μέρους και αποπληρώνουν το επενδυτικό κόστος και τους τόκους δανεισμού.

«Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών» (Energy Service COmpany): ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα βελτιωτικά μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις του χρήστη και αποδέχεται ως ένα βαθμό το οικονομικό ρίσκο της διαδικασίας. Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζεται (εξ ολοκλήρου ή μερικώς) στην επιτυχή εξοικονόμηση ενέργειας και στην εκπλήρωση των συμφωνημένων υποσχέσεων απόδοσης.

«σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: μία συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του πάροχου (κανονικά μία ESCO) για λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις για τα μέτρα πληρώνονται από το ποσοστό της συμφωνημένης επιτυγχανόμενης ενεργειακής εξοικονόμησης.
«χρηματοδότηση τρίτου μέρους»: ένας διακανονισμός που περικλείει και τρίτο μέρος επιπλέον του πάροχου ενέργειας και του δικαιούχου των μέτρων βελτίωσης ενεργειακής αποτελεσματικότητας, ο οποίος παρέχει το κεφάλαιο για τα μέτρα και χρεώνει το δικαιούχο με ένα ποσό ίσο προς τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα των μέτρων βελτίωσης. Το τρίτο μέρος μπορεί να είναι μία ESCO, χωρίς αυτό να είναι και απαραίτητο.

Επιπλέον αναφέρεται ότι :

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εγγυηθούν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον τελικό καταναλωτή ενέργειας με σαφές και κατανοητό τρόπο από τους διανομείς ή από τους διαχειριστές του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και να φτάνουν σε αυτόν με τον λογαριασμό ή με τα συναπτόμενα συμβόλαια και τις αποδείξεις. Συγκεκριμένα οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές θα αφορούν:
• τις τρέχουσες πραγματικές τιμές και την κατανάλωση ενέργειας
• συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας με την περσινή υπό τη μορφή γραφημάτων
• αν είναι δυνατό συγκρίσεις με έναν πρότυπο καταναλωτή-ορόσημο της ίδιας κατηγορίας
Για να παρασχεθούν οι παραπάνω υπηρεσίες είναι αναγκαία η διαμεσολάβηση των ESCOs, αλλά κυρίως η ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων αλγορίθμων και εφαρμογών για επεξεργασία των δεδομένων και των μετρήσεων των ενεργειακών καταναλώσεων.

 

Υπηρεσίες ESCOs

Οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

• Την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, και την μέριμνα για τη "XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ" έργων ενεργειακής απόδοσης.

• Την εγκατάσταση και την συντήρηση του εξοπλισμού που απαιτείται για τα έργα ενεργειακής απόδοσης.

• Τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας.

• Δέσμευση αποτελεσματικότητας της επέμβασης.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στο κόστος του έργου και εξοφλούνται μέσω της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.

 

Επιχειρηματικό Μοντέλο

 montelo